Day 9 – Family

Translate into Thai.
1.Are you married yet?
Kun dtàeng-ngaan rʉ́ yang? k

2.I am not married yet.
Dìchán/pǒm yang mâi dâi dtàeng-ngaan.

3.His wife’s name is Wanpen.
Pan-rá-yaa kɔ̌ɔng káo chʉ̂ʉ Wanpen

4.Her son is 16 years old.
Lûuk-chaai kɔ̌ɔng káo aa-yú 16 bpii

5.Do you have any children?
Kun mii lûuk rʉ́ yang?

6.How many children does he have?
Kun mii lûuk kìi kon?

7.Where is your family?
Krɔ̌ɔp-krua kɔ̌ɔng kun yùu tîi nǎi?

8.How old are you?
Kun aa-yú tâo-rài?

9.I think that your older brother is very handsome.
Dìchán/pǒm kít-wâa pîi-chaai kɔ̌ɔng káo lɔ̀ɔ mâak

10.His daughter like to sing.
Lûuk-sǎao kɔ̌ɔng káo chɔ̂ɔp rɔ̂ɔng pleng

11.Who does he live with?
Krai yùu gàp káo?

12.He live alone.
Káo yùu kon-diao

13.Today I miss my younger sister.
Wan níi Dìchán/pǒm kít-tǔng nɔ̂ɔng-sǎao kɔ̌ɔng káo

14.I love you so much.
Dìchán/pǒm rák kun mâak mâak